Kościół Baptystyczny jest Kościołem chrześcijańskim przynależącym do protestanckiego nurtu w chrystianizmie. Powstał on na przełomie XVI i XVII wieku w konsekwencji wydarzeń mających na celu oczyszczenie Kościoła średniowiecznego z niebiblijnych naleciałości.

Podobnie jak inne Kościoły protestanckie i zgodnie z praktyką Kościoła pierwotnego, najwyższym autorytetem duchowym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, czyli Biblia. Oznacza to, iż wszystkie nauki i praktyki religijne podlegają w Kościele osądowi pisanego Słowa Bożego.

Nie było pierwszego baptysty, natchnionego proroka-założyciela, który pociągnął innych za sobą. A wszelka tradycja niezgodna z Biblią pozbawiona jest mocy wiążącej.

Baptyści wierzą w starochrześcijańskie prawdy wiary o Bogu w Trójcy Świętej Jedynym (Ojcu, i Synu, i Duchu Świętym) i tylko Jemu bez wyjątku oddają cześć religijną.

Jezus Chrystus jest dla nich jedynym Pośrednikiem i Zbawicielem. Jezus, narodzony z Marii Panny, bezgrzeszny prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg, jest jedynym dawcą życia wiecznego, które jest niezasłużonym przez człowieka łaskawym darem Bożym.

Człowiek nie może sobie wysłużyć zbawienia – może je jedynie przyjąć ufną i pokorną wiarą, która jest owocem nawrócenia z grzechów. Nauka o zbawieniu zdobytym dla ludzkości przez Chrystusa na Krzyżu Golgoty jest naczelną nauką w Kościele Baptystycznym. Jej przyjęcie rodzić ma w życiu wierzącego dobre uczynki, które stanowią znak nowego i pełnego głębokiego pokoju życia, jakie Bóg zamierzył dla wszystkich.

Baptyści wierzą, że Bóg jest potężnym Panem wszystkiego i to On będzie miał ostatnie słowo w dziejach świata.

Kościół uznaje dwa sakramenty: Chrzest Święty i Wieczerzę Pańską czyli Komunię Świętą.

Chrzest udzielany jest zgodnie z praktyką apostolską przez pełne zanurzenie w wodzie wyłącznie tym osobom, które są świadome jego znaczenia, przyjęły z rąk Zbawcy dar życia wiecznego i dają dobry przykład moralnego życia. Kościół jest zatem społecznością ludzi, którzy własnowolnie przyjęli prawdy wiary i zasady tej wiary realizują na co dzień.

Komunia udzielana jest zgodnie z nakazem Chrystusa pod obiema postaciami, chleba i wina.

Podstawową jednostką organizacyjną Kościoła jest zbór, czyli lokalna „parafia”. Zarządzana jest ona w pełni demokratycznie. Na jej czele stoi Rada, zaś funkcje duszpasterskie i kaznodziejskie wykonuje powołany przez zbór pastor. Zbory baptystyczne łączą się w związki czyli unie.
Polska unia baptystyczna nosi nazwę Kościoła Chrześcijan Baptystów lub inaczej Kościoła Baptystycznego.

Na świecie baptyzm jednoczy ponad 100 milionów osób. W Polsce wspólnota baptystyczna skupia około 5000 wiernych.

[za: Tadeusz J. Zieliński, baptysci.pl, 2 października 2008]

Działamy w Bochni już od 2008 roku. Oprócz niedzielnych nabożeństw i czwartkowego studium organizujemy seminaria poświęcone różnym tematom – zarówno teologicznym, jak i związanym z prawym, chrześcijańskim życiem. Jeżeli masz więcej pytań, napisz do nas, chętnie na nie odpowiemy.

Poniżej zamieszczamy kilka oficjalnych dokumentów które bardziej szczegółowo traktują o stanowisku Kościoła Baptystów względem różnych kwestii:

Kosciół baptystyczny-historia doktryna i organizacja

Wyznanie wiary baptystów polskich z 1930 r

Początki ruchu baptystycznego na ziemiach polskich

Zarys dziejów baptyzmu w Polsce 1858-2008

Kosciół baptystyczny-historia doktryna i organizacja

Stanowisko KChB w sprawie dokumentu „Chrzest, sakrament jednosci”

Stanowisko KChB w sprawie zwiazków homoseksualnych

Stanowisko KChB w sprawie małżeństwa i rodziny